Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Haberler
MEVZUAT HABERLER
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
7161 Sayılı Kanun'la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 1) Kur farkının KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmesi Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olduğuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu durum, kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına yönelik tereddüt yaşanmasına neden olmaktaydı. Yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının, alıcı veya satıcı tarafında matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi tereddütsüz hale gelmiştir. Yürürlük tarihi: 18.1.2019 2) Kira bedelinin belirlenmesinde "tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim" oranının kullanılması Bu Kanunun 56 ncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması düzenlenmiştir. Yürürlük tarih: 1.1.2019
3) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları
paraların BSMV'den istisna tutulması
Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları
işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV'den istisna tutulması sağlanmıştır.
Yürürlük tarihi: 18.1.2019
4) Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin
uygulama süresinin uzatılması
Bu Kanun 43 üncü maddesiyle, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar
Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda
faydalanılmasına imkan veren Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik
ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına olanak
sağlanmış; ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
Yürürlük tarih: 18.1.2019
5) İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin
uygulama süresinin uzatılması
Bu Kanunun 20 nci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat
sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin
iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmış; ayrıca
Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
Yürürlük tarih: 18.1.2019
6) KDV istisnalarına ilişkin yapılan düzenlemeler
a) Bu Kanunun 17 nci maddesiyle KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklikle;
 Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin
inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan
mal teslimleri ve hizmet ifaları, (Yürürlük tarihi: 18.1.2019)
 Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap
ve süreli yayınların teslimi (Yürürlük tarih: 1.2.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
18.1.2019.)
KDV’den istisna edilmiştir.
b) Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla
kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili
teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanunun geçici 35 inci
maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yürürlük tarih: 18.1.2019
7) Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan
içeceklere ÖTV istisnası getirilmesi
Bu Kanunun 37 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P.
numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, şalgam
suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV
kapmasından çıkarılmıştır.
Yürürlük tarih: 18.1.2019
Diğer taraftan, aynı Kanunun 38 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile
18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve
aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu
vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce
yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla
vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade
edilmeyeceği düzenlenmiştir.
Yürürlük tarih: 18.1.2019
8) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden
çıkartılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresinin uzatılması
Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında
yapılan değişiklik ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün
senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Yürürlük tarih: 1.1.2019
9) Gelir Vergisi Kanununda yapılan diğer düzenlemeler
Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan
değişiklik ile Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele
yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Yürürlük tarih: 1.2.2019
Diğer taraftan, aynı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilerek, söz konusu kişilere teşvik amaçlı olarak ödenen tazminatlara
ilişkin istisna hükmü kaldırılmıştır.
Yürürlük tarih: 1.2.2019
10) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunda yapılan değişiklik
Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme
süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile
işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı
“hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın
devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.
Düzenleme, 18.1.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.
Yürürlük tarihi: 18.1.2019
Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.