Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Haberler
MEVZUAT HABERLER
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlan

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde, gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda olan mükellefler ile tevkifata tabi ödemeler hüküm altına alınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, kurumlara yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanun’un 30. maddesinde ise dar mükellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratları üzerinden yapılması gereken kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin düzenleme yer almaktadır. 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki maddelere yeni bentler eklenmişti. Bu değişiklikle; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştı. Karar’la söz konusu tevkifatın oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan ödemeler için % 15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise % 0 olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olan bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Tebliğ açıklamalarından öne çıkan hususlar:  Bu düzenleme, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.  Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 1.1.2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1.1.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.  İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.  İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Öte yandan, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan
ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ödemenin bu
hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden
kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de
vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde
vergisi kesintisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.