Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Haberler
MEVZUAT HABERLER
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
23 Seri No’lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. 1) KDV indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, KDV Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile KDV indiriminde takvim yılı sınırı, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Böylelikle, fatura tarihi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı gözetilmeksizin takip eden takvim yılı içerisinde de indirim hakkının kullanılması mümkün hale gelmiştir. Tebliğin taslak metninde, bu düzenlemenin ilk defa 2019 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2019 yılında gerçekleşen) ait belgelerde gösterilen KDV tutarlarının 2020 yılında indirim konusu yapılabilmesine olanak sağladığı, diğer bir ifadeyle 2018 yılında düzenlenen belgelerdeki KDV’nin 2019 yılında indirilemeyeceği yönünde açıklamalar mevcuttu. Tebliğin yayımlanan metninde ise, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır. Ayrıca bu Tebliğ ile yukarıda anılan değişiklik uyarınca Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.1.2.), (II/A-8.7.), (II/A-9.6.), (III/B-3.1.3.4.), (III/C-5.), (IV/D-2.), (III/C-1.), (III/C-2.1.), (III/C-5.6.) bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranan belgeler arasındadır.
Bu Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünde değişiklik yapılarak, söz konusu belgenin, gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde isteneceği düzenlenmiştir. 3) Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkan sağlanması 7104 Sayılı Kanun’un 9 uncu maddesiyle, KDV Kanununun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle kısmi istisna kapsamında olan ve aşağıda yer verilen kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.  Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri (17/2-b),  Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri (17/2-b),  Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları (17/2-b),  3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları (17/2-b),  Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi (17/2-b),  Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler (17/2-c),  Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler (17/2-d),  Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri (17/4-ı),  Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri (17/4-ö). Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle, yukarıda belirtilen düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmış ve 1.1.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilemeyeceği açıklanmıştır. Ayrıca bu Tebliğin 9 uncu maddesiyle, yine bu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1) bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 4) Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. 7104 Sayılı Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette
bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır. Bu Tebliğin 6 ncı maddesiyle, yukarıda belirtilen düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmış ve 1.1.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilemeyeceği açıklanmıştır. 5) İndirimli orana tabi işlemlerde iade taleplerine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi Bu Tebliğin 7 nci maddesi ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri, izleyen yılın sonuna kadar Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerinden herhangi biri için düzeltme beyannamesinde gösterilmek suretiyle talep edilebilecektir. Buna göre, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir. 6) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirimine imkan sağlanması 7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır. Yukarıdaki düzenlemeye ilişkin olarak bu Tebliğin 8 inci maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliğine;  1/1/2019 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu,  Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şart olduğu,  Söz konusu KDV tutarı, alacağın zarar yazıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” kulakçığında “İndirimler” tablosunda 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla indirim konusu yapılacağı ve değersiz hale gelen alacağa ilişkin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki formun doldurulacağı yönünde açıklamalar eklenmiştir.
Ayrıca bu Tebliğin 9 uncu maddesiyle, yine bu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1) bölümünde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.