Ana Sayfa | Hakkımızda | Şirket Profili | Hizmetlerimiz | Yayınlar | İnsan Kaynakları | İletişim | English

Haberler
MEVZUAT HABERLER
TL Düzenlenme Zorunluluğu Kapsamında Olan ve Olmayan Sözleşmeler
2018 Ocak sirkülerlerimiz yayınlandı..
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
25 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

23 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1. Kur Farklarına ilişkin düzenlemeler Bu Tebliğin aşağıda yer verilen maddeleri ile 7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle KDV Kanununun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “kur farkı,” ibaresine ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümleri değiştirilmiştir. a) Taksitli satışlar Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) “Taksitli Satışlar” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, bedelinin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, ödemenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılması durumunda bu ödeme nedeni ile ortaya çıkacak kur farkı tutarı üzerinden fatura düzenlenerek KDV hesaplanacağı hususuna açıklık getirilmiştir. b) İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları İhraç kayıtlı teslimin gerçekleşmesinden sonra, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin yapılacak işlemler KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.9.) “İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik” başlıklı bölümünde açıklanmaktadır. Bu Tebliğin 2 nci maddesiyle, yukarıda anılan bölümün üçüncü paragrafının sonuna aşağıda kırmızı ve italik olarak gösterilen cümle eklenmiştir. İlgili bölüm: İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi
olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir. Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz. Buna göre, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle doğan KDV iadeleri için iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. c) Hesaplanan kur farkları için kesilen faturada KDV tutarı Hesaplanan kur farkları için kesilen faturada KDV tutarının nasıl dikkate alınacağı Tebliğde yapılan değişiklikle açıklığa kavuşturulmuştur. Bu Tebliğin 9 uncu maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-5.) “Matraha Dâhil Olan Unsurlar” başlıklı bölümünün birinci paragrafının (c) bendinde yer alan, “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiş ve (III/A-5.3.) “Kur Farkları” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir. Yeni düzenleme: Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınır, hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil edilmez. Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) A.Ş.’ye mal tesliminde bulunmuş, bu teslime ilişkin 1.000 Dolar üzerinden 180 Dolar KDV hesaplamıştır. Teslim tarihinde döviz kuru 4 TL iken 6 ay sonra yapılan ödeme sırasında döviz kuru 4,40 TL olmuştur. Buna göre, teslime konu malın bedeli 1.000 Dolar üzerinden ortaya çıkan kur farkı 400 TL [(4,40-4)x1.000] olup, bu fark üzerinden 72 TL KDV hesaplanacaktır. (A) Ltd. Şti. tarafından, (B) A.Ş.’ye düzenlenecek kur farkı faturasında; matrah 400 TL, hesaplanan KDV ise 72 TL olacaktır. Buna göre, teslime konu malın bedeli üzerinden ortaya çıkan kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır. 2. Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle, poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna hale getirilmişti. Tebliğ’in, 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 4. maddesiyle, basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 3. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde KDV iadesi 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinin uygulama süresi 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı.
Tebliğ’in 5. maddesiyle, söz konusu maddede yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işlerindeki KDV iadesine ait açıklamalar güncellenmiştir. Tebliğ’in ilgili hükmü, yayım tarihinde (23 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir. 4. Türkiye’de oynanacak final maçlarına ilişkin KDV istisnası 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na geçici 40. madde eklenmişti. Bu düzenleme ile Türkiye’de oynanacak olan 2019 UEFA süper kupa finali ve 2020 UEFA şampiyonlar ligi finali müsabakalarına ilişkin olarak; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli dar mükellef kurumlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna (tam istisna) edilmişti. Tebliğ’in, 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 8. maddesiyle, söz konusu istisna hükmünün uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. 5. Hasılat esaslı vergilendirme 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmişti. Söz konusu hükümde yer alan yetki çerçevesinde 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı belirlenmişti. Buna göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri, münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir. Tebliğ’in, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 10. maddesiyle, söz konusu hükmün uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla.